Rozhodnutí NS

27 Cdo 372/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:27 Cdo 372/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.372.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238a o. s. ř. ve znění od 31.12.2007
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 372/2018-48USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v konkursní věci úpadce J. K., narozeného XY, bytem XY, identifikační číslo osoby 12583618, za účasti konkursních věřitelů 1) Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, identifikační číslo osoby 41189698, 2) Philip Morris ČR a. s., se sídlem v Kutné Hoře, Vítězná 1, PSČ 284 03, identifikační číslo osoby 14803534, a 3) Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2013, č. j. 1 Ko 46/2013-9418, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 1/2016, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 12. 2016, č. j. 11 Cmo 24/2016-34, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


[1] Žalobou pro zmatečnost ze dne 1. 11. 2013 se úpadce domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2013, č. j. 1 Ko 46/2013-9418, jímž byl zamítnut návrh úpadce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání odvolání ve věci vedené pod sp. zn. 52 K 92/97.

[2] Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 3. 2016, č. j. 21 Cm 1/2016-17, zamítl žádost úpadce o osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě pro zmatečnost, neboť žalobce své právo uplatňuje zřejmě bezúspěšně.

[3] Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16. 12. 2016, č. j. 11 Cmo 24/2016-34, k odvolání úpadce výše uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podal úpadce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako objektivně nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2007 (dále též jen „o. s. ř.“). Přípustnost dovolání (jakožto mimořádného opravného prostředku) proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků, nezakládá žádné z ustanovení občanského soudního řádu (srov. § 237 a násl. o. s. ř.).

[5] Přípustnost dovolání přitom nezakládá ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[6] Absence výroku o nákladech řízení je odůvodněna tím, že žaloba pro zmatečnost je v posuzovaném případě mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému v konkursním řízení, kde platí § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; proto se ani zde o nákladech řízení nerozhoduje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 34/2005).

[7] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu