Rozhodnutí NS

27 Cdo 1244/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:27 Cdo 1244/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1244.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/09/2019
III.ÚS 2885/19
III.ÚS 2885/19
JUDr. Milada Tomková
odmítnuto
09/18/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 1244/2019-646USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 44848943, zastoupené JUDr. Světlanou Vargovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Musorgského 1077/14, PSČ 702 00, proti žalované T. R., narozené XY, bytem XY, o zaplacení 500.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 109/2005, o žalobách pro zmatečnost podaných žalovanou proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2012, č. j. 15 Co 731/2012-321, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, č. j. 51 Co 347/2007-117, vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Co 347/2007, 15 Co 731/2012, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 3. 2016, č. j. 4 Co 8/2016-482, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 1. 2016, č. j. 51 Co 347/2007-469, 15 Co 731/2012, odmítl „podání žalované datované dnem 15. 5. 2014 označené jako ‚Obnova řízení a pro zmatečnost, dovolání neplatnosti právních úkonů‘ a doplněné podáním datovaným dne 6. 2. 2015, pokud jím bylo napadeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, č. j. 51 Co 347/2007-117, a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2012, č. j. 15 Co 731/2012-321“ (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalované v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, při kterém nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání, avšak požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[5] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá
- rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[6] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 4. 2017, č. j. 15 Co 731/2012-602, 51 Co 347/2007, žalované přiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovil jí JUDr. Jiří Matznera, Ph.D., jako zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, kterého následně zprostil povinnosti dovolatelku zastupovat usnesením ze dne 19. 2. 2018, č. j. 15 Co 731/2012-617, 51 Co 347/2007, a pro dovolací řízení jí dalšího zástupce z řad advokátů neustanovil. Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalované usnesením ze dne 3. 10. 2018, č. j. 4 Co 29/2018-637, usnesení soudu prvního stupně potvrdil; usnesení odvolacího soudu (spolu s usnesením soudu prvního stupně) nabylo právní moci dne 27. 10. 2018.

[7] Soud prvního stupně ani dovolací soud dovolatelku nevyzvaly ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř., jelikož dovolatelka byla ke splnění této podmínky vyzvána již v souvislosti s podáním žaloby pro zmatečnost v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 38/2009, a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 6. 2017, č. j. 22 C 38/2009-323, dovolatelce doručeným dne 22. 6. 2017. Toto usnesení obsahuje poučení o procesním následku, který nastane, nebude-li dovolatelka v dovolacím řízení zastoupena advokátem (zastavení dovolacího řízení).

[8] Ve vztahu k požadavku povinného právního zastoupení není poučení nevyhnutelnou podmínkou, jestliže se dovolateli takového poučení dostalo ve zcela identických případech předchozích, resp. ve vztahu k jinému dovolání podanému dříve v téže věci, neboť v takové situaci se jeví setrvání na požadavku opakovaného poučení pro další dovolací řízení neefektivním a formalistickým (k tomu srov. přiměřeně závěry usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015, či ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5291/2016).

[9] V situaci, kdy soudy pravomocnými rozhodnutími dospěly k závěru, podle něhož dovolatelce nelze ustanovit advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, a kdy dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení, předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

[10] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 5. 2019


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu