Rozhodnutí NS

28 Ncu 64/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/28/2019
Spisová značka:28 Ncu 64/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.64.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu místní
Příslušnost soudu věcná
Rozvod manželství
Postoupení věci
Dotčené předpisy:§ 104a odst. 6 o. s. ř.
§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 64/2018-4


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou G. F., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

I. O návrhu na uznání rozsudku Soudu v Ontariu, všeobecné oddělení (Kanada), ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. 3550 14853/98, pravomocného dne 1. 10. 1998, o rozvodu manželství M. (M.) F. a G. F., rozené N., uzavřeného dne 16. 7. 1988 v Kingu, Kanada, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Hodoníně.


O d ů v o d n ě n í :

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. 5. 2018 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozsudku Soudu v Ontariu, všeobecné oddělení (Kanada), ze dne 31. 8. 1998. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Kanady.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v Kanadě, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Hodoníně, v jehož obvodu má navrhovatelka hlášen poslední trvalý pobyt v České republice, a lze se tedy domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 3. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu