Rozhodnutí NS

21 Nd 185/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:21 Nd 185/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.185.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 14 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 185/2019-30


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce J. F., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalovanému VLTAVA LABE MEDIA a. s. se sídlem v Praze 5, U Trezorky č. 921/2, IČO 01440578, o uveřejnění odpovědi, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2018 č. j. 22 Co 100/2018-147, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Co 100/2018, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner a JUDr. Gabriela Barančíková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 34/2019.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018 č. j. 22 Co 100/2018-147, jímž bylo k odvolání žalobce potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. 5. 2018 č. j. 28 C 197/2016-130, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků pro řízení o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2017 č. j. 58 Co 396/2017-8, podal žalobce dne 6. 12. 2018 žalobu pro zmatečnost.

V podání ze dne 18. 3. 2019 žalobce vznesl námitku podjatosti vyjmenovaných soudců Městského soudu v Praze a současně soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Mileny Opatrné, JUDr. Leandry Zilvarové, JUDr. Ireny Ondruszové, JUDr. Petra Baierla, JUDr. Ivany Wolfové, JUDr. Jiřího Čurdy, JUDr. Jiřího Švehly, JUDr. Michala Mědílka, Mgr. Kateřiny Černé, Mgr. Mileny Filingerové, JUDr. Evy Hodanové, JUDr. Stanislava Bernarda, JUDr. Františka Švantnera, JUDr. Gabriely Barančíkové, JUDr. Marie Grygarové a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., neboť „tito soudci se v minulosti již prokazatelně podíleli na upírání a potlačování základních lidských práv a svobod a práva na spravedlivý proces, nebo již byli dříve pravomocně vyloučení pro podjatost“.

Vzhledem k vznesené námitce podjatosti soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jiřího Körblera (který měl v souladu s rozvrhem práce Městského soudu v Praze účinným ke dni 6. 12. 2018, tj. ke dni zahájení řízení o podané žalobě pro zmatečnost, věc projednat a rozhodnout), Městský soud v Praze předložil spis k rozhodnutí o námitce podjatosti Vrchnímu soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze po zjištění, že námitka podjatosti vznesená žalobcem v podání ze dne 18. 3. 2019 směřuje též vůči soudcům senátu 6 Cmo ve složení JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner a JUDr. Gabriela Barančíková, jimž náleží podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze rozhodovat o věci, předložil věc (která je u něj vedena pod sp. zn. Nco 34/2019) k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky.

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. § 15a odst. 1 větu první o. s. ř., § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených v rozvrhu práce soudu. Z toho vyplývá, že námitku podjatosti lze uplatnit pouze ve vztahu k těm soudcům, kteří jsou povoláni ve věci rozhodovat, přičemž k námitce směřující proti soudcům dalším soud rozhodující o námitce podjatosti nepřihlíží (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2005 sp. zn. 25 Nd 26/2005).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze pro rok 2019 (účinného ke dni 26. 3. 2019, kdy byla věc předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o vyloučení soudců Městského soudu v Praze) má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 34/2019 projednat a rozhodnout soudní oddělení (senát) 6 Cmo ve složení JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner a JUDr. Gabriela Barančíková. Proto Nejvyšší soud České republiky rozhodoval o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve vztahu k jím vyjmenovaným soudcům z tohoto senátu Vrchního soudu v Praze; dalších členů senátu 6 Cmo JUDr. Milady Uhlířové a JUDr. Vladislavy Riegrové, Ph.D., a členů zastupujících senátů 4 Cmo a 7 Cmo se vznesená námitka podjatosti netýká.

Soudce JUDr. Stanislav Bernard, soudce JUDr. František Švantner a soudkyně JUDr. Gabriela Barančíková se shodně vyjádřili tak, že nemají k věci ani k účastníkům žádný vztah a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly pochybnost o jejich nepodjatosti v dané věci.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Stanislava Bernarda, JUDr. Františka Švantnera a JUDr. Gabriely Barančíkové. Uvedení soudci nemají k věci ani k účastníkům – jak vyplývá z jejich vyjádření – žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce uvedených v jeho podání ze dne 18. 3. 2019. Důvodem vyloučení soudce nemohou být úvahy o správnosti dosud vydaných rozhodnutí v jiných soudem projednávaných věcech, neboť ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. výslovně vylučuje, aby důvodem pochybností o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v postupu v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999 sp. zn. 2 Cdon 828/96, uveřejněný pod č. 33 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner a JUDr. Gabriela Barančíková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 34/2019 (§ 16 odst. 1 o. s. ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o uplatněné námitce podjatosti rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. 5. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu