Rozhodnutí NS

20 Cdo 4730/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:20 Cdo 4730/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4730.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4730/2018-224
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvkové organizace, se sídlem v Hradci Králové, Kydlinovská 1521, identifikační číslo osoby 64811069, proti povinnému P. H., narozenému XY, bytem XY, za účasti manželky povinného V. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16, pro 1 001 758,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Nc 8636/2008, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. května 2018, č. j. 19 Co 219/2017-198, t a k t o:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2018, č. j. 19 Co 219/2017-198, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „ZSOP“), zastavil, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP) a nezaplatila-li ve stanovené lhůtě poplatek za dovolání, uložený jí usnesením (výzvou) Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. 10. 2018, č. j. 33 Nc 8636/2008-211 (skutečnost, že poplatek neuhradí, ostatně dovolatelka soudu sdělila podáním ze dne 30. 11. 2018). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatelky zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2019
JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu