Rozhodnutí NS

20 Cdo 3618/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:20 Cdo 3618/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3618.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Prodej movitých věcí a nemovitostí
Cena
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3618/2018
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily, se sídlem v Praze 1, Ostrovní 139/11, identifikační číslo osoby 00408263, zastoupené JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 481/12, proti povinnému F. Š., B., t. č. ve Vazební věznici Praha-Pankrác, zastoupenému JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 287/18, pro 430 186 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Ivo Erbertem, Exekutorský úřad Praha-východ, pod sp. zn. 149 EX 146/11, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2017, č. j. 16 Co 120/2017-627, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018, č. j. 16 Co 120/2017-718, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil pod body I. až IV. usnesení ze dne 9. 1. 2017, č. j. 149 EX 146/11-612, kterým soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, určil cenu nemovitých věcí povinného se všemi součástmi a příslušenstvím (v usnesení blíže uvedených) částkou 200 000 Kč (výrok I.), nezjistil práva ani závady spojené s nemovitými věcmi, které by měly vliv na cenu (výrok II.), nezjistil závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (výrok III.), výslednou cenu nemovitých věcí určil částkou 200 000 Kč (výrok IV.) a znalci přiznal znalečné ve výši 5 929 Kč (výrok V.).

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Povinný v dovolání pouze uvedl, proti kterému rozhodnutí je podává, dovolání ovšem neobsahuje vymezení důvodu dovolání, předpokladů přípustnosti ani dovolací návrh.

Protože dovolání má vady, které nebyly v době trvání lhůty k dovolání odstraněny a nelze pro ně v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 10. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu