Rozhodnutí NS

23 Cdo 4614/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:23 Cdo 4614/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.4614.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 4614/2018-79


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., ve věci žalobkyně MERES, spol. s r. o., se sídlem v Rohatci, Tovární 463/18, identifikační číslo osoby 25348213, proti žalované Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem v Praze 6, Bělohorská 2428/203, identifikační číslo osoby 25110161, o 3.433.390 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 41/2018, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2018, č. j. 62 Co 342/2018-45, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Žalobkyně (dále též „dovolatelka“) podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2018, č. j. 62 Co 342/2018-45.

Podáním dovolání dovolatelce vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudních poplatcích“], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, 4.000 Kč.

Dovolatelka dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2019, č. j. 23 Cdo 4614/2018-76. Usnesení jí bylo doručeno dne 10. 2. 2019. Poslední den lhůty připadl na 25. 2. 2019. Dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích se přitom k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2018, č. j. 62 Co 342/2018-45, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 3. 2019


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu