Rozhodnutí NS

20 Nd 268/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/10/2018
Spisová značka:20 Nd 268/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.268.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 268/2018-40


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobce R. Š.., Ž. n. S., proti žalované B. Š., Ž. n. S. zastoupené JUDr. Pavlem Durišem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy ze Semčic č. 850/7, o návrhu na snížení výživného zletilého dítěte, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 C 229/2018, o návrhu na delegaci, t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 C 229/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou podáním ze dne 3. 9. 2018 předložil Nejvyššímu soudu podle § 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále též jen „o. s. ř.“ – návrh na přikázání věci jinému soudu téhož stupně s tím, že všichni soudci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou jsou z projednání věci vyloučeni (viz jejich vyjádření na č. l. 18-24, 27, 29, 31, 37 spisu) pro poměr k žalobci, jenž zastával funkci předsedy Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a soudce a momentálně je dočasně zproštěn výkonu funkce.

Žalobce navrhl, aby věc byla přikázána k vyřízení Okresnímu soudu v Jihlavě či jinému soudu v obvodu Krajského soudu v Brně; v případě, že by věc měla být přikázána soudu mimo obvod Krajského soudu v Brně, navrhl žalobce, aby byla přikázána Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Žalovaná navrhla, aby věc byla přikázána mimo obvod Krajského soudu v Brně, konkrétně kterémukoliv obvodnímu soudu v Praze z důvodu, že žalobce (který je otcem žalované) byl předsedou a soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a více než dvacet let byl a je i nadále v pracovním i osobním kontaktu se soudci nejen ze Žďáru nad Sázavou, ale ze všech soudů v obvodu celého Krajského soudu v Brně.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. jsou splněny.

Podle § 12 odst. 1 o. s. ř., nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Podle § 15 odst. 1 o. s. ř. jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Podle § 15 odst. 2 o. s. ř. předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1.

V projednávané věci všichni soudci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou (v jehož obvodu se nachází bydliště žalobce i žalované) oznámili skutečnosti, pro něž jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci. Žalovaná sice navrhovala přikázání věci „kterémukoliv obvodnímu soudu v Praze“, avšak neuvedla skutečné důvody, pro které má věc být některému obvodnímu soudu v Praze přikázána. Paušální sdělení, že žalobce jako dlouholetý předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou byl a je v pracovním i osobním kontaktu se soudci všech soudů v obvodu Krajského soudu v Brně, nevede Nejvyšší soud k závěru, že by se u Okresního soudu v Jihlavě nenacházel soudce, který by nebyl vyloučen z projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajícím z obsahu příslušného spisu a vzhledem k ekonomickým a praktickým důvodům, s uvážením vzdálenosti sídel jmenovaných okresních soudů, rozhodl o tom, že věc projedná Okresní soud v Jihlavě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2018


JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu