Rozhodnutí NS

23 Cdo 491/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:23 Cdo 491/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.491.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 491/2019-462
USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně M. S., XY, se sídlem XY, IČO XY, proti žalované MODŘANY Power, a.s., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČO 49240005, zastoupené Mgr. Hanou Kyjovskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16, PSČ 602 00, o zaplacení částky 668 976 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 77/2011, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2015, č. j. 90 Co 600/2014-335, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.
  O d ů v o d n ě n í :
  Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 30. 4. 2014. č. j. 10 C 77/2011-267, zamítl žalobu, aby byla žalovaná povinna zaplatit žalobkyni částku 668 976 Kč se zákonným úrokem z prodlení (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

  K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 5. 2015, č. j. 90 Co 600/2014-335, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

  Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná podáním ze dne 12. 8. 2015 dovolání.

  Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

  Podáním ze dne 24. 1. 2019 vzala žalovaná dovolání zpět.

  Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.

  O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř., jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 27. 3. 2019
  JUDr. Zdeněk Des
  předseda senátu