Rozhodnutí NS

26 Cdo 4742/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/04/2018
Spisová značka:26 Cdo 4742/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.4742.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění do 29.09.2017
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4742/2018-695


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva SIGMA, se sídlem v Olomouci, Černá cesta 138/6, IČO 00495069, proti žalované J. B., narozené XY, bytem XY, o zaplacení 6.881 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 309/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 13. prosince 2016, č. j. 12 Co 398/2016-555, takto:
    I. Dovolací řízení se zastavuje.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
          O d ů v o d n ě n í :

  Žalovaná napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (odvolací soud) ze dne 13. 12. 2016, č. j. 12 Co 398/2016-555, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci (soud prvního stupně) ze dne 5. 10. 2016, č. j. 15 C 309/2004-545, jímž odmítl její odvolání (proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 30. 8. 2016, č. j. 15 C 309/2004-542, jímž zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení) doručené soudu 30. 9. 2016 pro opožděnost a rozhodl o náhradě nákladů řízení, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

  Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále též jen „zákon o soudních poplatcích“], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 2.000 Kč.

  Ani po výzvě soudu prvního stupně usnesením ze dne 7. 11. 2018, č. j. 15 C 309/2004-685, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 21. 11. 2018, č. j. 15 C 309/2004-689, však žalovaná soudní poplatek nezaplatila. Podáními doručenými soudu dne 12. 11. 2018 a 27. 11. 2018 požádala (opětovně) o osvobození od soudních poplatků. K těmto opakovaným žádostem již soud prvního stupně nepřihlížel, považoval je za obstrukční (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3525/2018, ze dne 19. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 830/2016) a předložil věc dovolacímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

  Dovolatelka doposud nezaplatila soudní poplatek z dovolání (a není ani v dovolacím řízení zastoupena advokátem), Nejvyšší soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1, 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 4. 4. 2019


  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu