Rozhodnutí NS

21 Nd 206/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/17/2018
Spisová značka:21 Nd 206/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.206.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 206/2018-17


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ústí nad Labem se sídlem magistrátu v Ústí nad Labem, Velká Hradební č. 2336/8, IČO 00081531, proti povinnému T. K. N., pro 1 500 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 12542/2017, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 12542/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.


Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil se sídlem exekutorského úřadu v Ústí nad Labem podal dne 19. 12. 2017 u Okresního soudu v Litoměřicích spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 13. 12. 2017 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1 500 Kč podle pravomocného a vykonatelného příkazu Odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem č. j. MM/OK/PD91316/11/PR ze dne 19. 12. 2011.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 29. 5. 2018, č. j. 31 EXE 12542/2017-14 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „věc se předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne“. Rozhodnutí odůvodnil tím, že povinný je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky, kterému platnost povolení k pobytu vypršela a jeho současné místo pobytu není známé.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 8. 2018


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu