Rozhodnutí NS

27 Cdo 2427/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:27 Cdo 2427/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2427.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/13/2019
III.ÚS 1936/19
III.ÚS 1936/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
06/18/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2427/2018-416


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Okresnímu soudu v Olomouci, se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 16, PSČ 771 38, ve věci nejasného podání, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 5. 2. 2015, č. j. 12 Co 4/2015-134, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 109/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. 5. 2016, č. j. 12 Co 101/2016-254, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Podáním ze dne 13. 9. 2013, doručeným soudu prvního stupně dne 17. 9. 2013, se žalobce domáhá (mimo jiné) nařízení předběžného opatření. Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. 8. 2014, č. j. 16 Nc 109/2013-109, návrh na předběžné opatření odmítl podle § 75a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), neboť tento návrh neobsahoval náležitosti stanovené § 75 odst. 2 o. s. ř. K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 5. 2. 2015, č. j. 12 Co 4/2015-134, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 12 Co 4/2015-134 podal žalobce dne 14. 4. 2015 žalobu pro zmatečnost, v níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení. Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. 6. 2015, č. j. 16 Nc 109/2013-187, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost; Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 24. 9. 2015, č. j. 12 Co 315/2015-208, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 12 Co 315/2015-208 podal žalobce dne 9. 12. 2015 dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 5. 2. 2016, č. j. 16 Nc 109/2013-238, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27. 5. 2016, č. j. 12 Co 101/2016-254, k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti posledně označenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), Okresní soud v Olomouci jej usnesením ze dne 28. 5. 2018, č. j. 16 Nc 109/2013-409, doručeným dovolateli dne 30. 5. 2018, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel (podáním ze dne 8. 6. 2018) pouze požádal o osvobození od soudních poplatků za dovolání a (opětovně) o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec první). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec druhý).

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací, neboť (opětovné) posuzování této otázky soudem prvního stupně by vedlo k neukončenému řetězci rozhodnutí o (ne)ustanovení zástupce pro dovolací řízení (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř. pro dovolací řízení, neboť dovolatel své právo uplatňuje zřejmě bezúspěšně.

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

V projednávané věci se žalobce domáhá ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 12 Co 315/2015-208. Dovolatel však přehlíží, že Nejvyšší soud usnesením ze dne 20. 9. 2016, č. j. 21 Cdo 3260/2016-273, jež nabylo právní moci dne 17. 10. 2016, toto dovolací řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, pro nezaplacení soudního poplatku.

Bylo-li dovolací řízení, pro něž se žalobce domáhá ustanovení zástupce z řad advokátů, pravomocně zastaveno, je zjevné, že žalobce v projednávané věci uplatňuje své právo zřejmě bezúspěšně. Jeho žádosti o ustanovení zástupce tak nemůže být vyhověno, neboť by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení při uplatňování zřejmě bezúspěšného práva zajištěno povinné zastoupení dovolatele.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu