Rozhodnutí NS

28 Ncu 61/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:28 Ncu 61/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.61.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 96 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 61/2019-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. J., bytem XY, zastoupenou Z. A., bytem XY, t a k t o :

I. Řízení o návrhu L. J. na uznání rozsudku Okresního soudu v Rattenbergu, Rakouská republika, ze dne 8. 2. 2016, č. j. 2 C 11/15z-13, pravomocného dne 4. 4. 2016, se zastavuje.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek 1.000 Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.


O d ů v o d n ě n í :

Návrhem doručeným dne 30. 1. 2019 Okresnímu soudu v Uherském Hradišti se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozhodnutí Okresního soudu v Rattenbergu, Rakouská republika, ze dne 8. 2. 2016.

Dne 6. 5. 2019 byl návrh navrhovatelky Okresním soudem v Uherském Hradišti předložen Nejvyššímu soudu s tím, že věc dle jeho názoru nepatří do věcné příslušnosti okresních soudů, když se jedná o věc, v níž je dle § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb. příslušný Nejvyšší soud.

Podáním ze dne 28. 5. 2019 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 5. 2019) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět.

Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila v kolcích soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000,- Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovatelce vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu