Rozhodnutí NS

28 Ncu 33/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:28 Ncu 33/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.33.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 33/2019-14


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. M. P. G. (dříve L.), bytem XY, zastoupenou Mgr. Zuzanou Stuchlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Hnězdenská 767/4a, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Obvodního soudu 11. soudního obvodu v a pro okres Dade, Florida, Spojené státy americké (The Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for Dade County, Florida), ze dne 3. 6. 1997, sp. zn. 97-11825 FC04 (16), jímž bylo rozvedeno manželství G. M. L. a M. L., rozené P., uzavřené dne 28. 2. 1992 před příslušným oddávajícím orgánem v Miami, Florida (Spojené státy americké),


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud 11. soudního obvodu v a pro okres Dade, Florida, Spojené státy americké, k návrhu manžela navrhovatelky rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 5. 2019JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu