Rozhodnutí NS

30 Cdo 1064/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/18/2019
Spisová značka:30 Cdo 1064/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1064.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1064/2018-287


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně M. T., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D, advokátem, se sídlem v Brně, Bašty 8, proti žalovaným 1) M. M., narozenému XY, bytem XY, a 2) J. P., narozené XY, bytem XY, zastoupeným JUDr. Janem Arnoštem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1071/17, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 242/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2017, č. j. 60 Co 82/2017-223, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací dovoláním napadeným rozsudkem změnil rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 16. 9. 2016, č. j. 11 C 242/2014-131, tak, že žaloba, kterou se žalobkyně domáhala určení, že spoluvlastníky pozemku parc. č. XY, a pozemku parc. č. st. XY, jehož součástí je stavba č. p. XY, vše v katastrálním území a obci XY, jsou v podílu ½ žalobkyně M. T. a žalovaná 2) J. P., se zamítá (výrok I). Uložil žalobkyni nahradit žalovanému 1) náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 25 270 Kč (výrok II) a žalované 2) náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 22 715 Kč (výrok III).

Žalobkyně napadla předmětný rozsudek dovoláním, které následně vzala zcela zpět podáním ze dne 30. 5. 2019, když v něm uvedla, že tak činí s ohledem na skutečnost, že dne 29. 4. 2019 byla uzavřena dohoda o narovnání (ve znění dodatku č. 1), v níž jsou upraveny nároky a závazky týkající se předmětu sporu. Žalovaný 1) a žalovaná 2) poté vyjádřili přípisem ze dne 6. 6. 2019 souhlas se zpětvzetím, přičemž uvedli, že nepožadují náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 6. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu