Rozhodnutí NS

30 Cdo 3857/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:30 Cdo 3857/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3857.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 a 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/12/2018
III.ÚS 3994/18
JUDr. Pavel Rychetský
odmítnuto
12/19/2018
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3857/2018-186


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky ve výši 1 400 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 125/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2017, č. j. 13 Co 56/2017-137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou ze dne 3. 7. 2015 domáhal zaplacení částky 1 400 000 Kč jako náhrady škody, dále zadostiučinění za vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu.

Žalobce podáním ze dne 27. 10. 2016 požádal o ustanovení advokáta pro odvolací řízení proti usnesení ze dne 8. 9. 2016, č. j. 29 C 125/2016-109, kterým dosavadní opatrovnice žalobce, advokátka JUDr. Šárka Vesková, byla zproštěna funkce opatrovníka, a to na vlastní žádost z důvodu narušení důvěry mezi opatrovníkem a žalobcem.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 6. 12. 2016, č. j. 29 C 125/2016-124, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobci není možné zástupce pro řízení ustanovit, neboť se v daném případě jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva z důvodu, že žaloba je neprojednatelná.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Usnesením ze dne 26. 7. 2017, č. j. 29 C 125/2016-143, doručeným žalobci dne 4. 8. 2017 vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci ve lhůtě 7 dnů zvolil zástupcem advokáta. Dále vyzval žalobce k předložení písemné plné moci zvoleného advokáta s tím, že neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, dovolací soud řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval dalším podáním ze dne 10. 8. 2017, ve kterém požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2018, č. j. 13 Co 41/2018-164, bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 1. 2018, č. j. 29 C 125/2016-158, že se neustanovuje žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 23. 2. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy.

Podle § 241b o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné (odstavec 2). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (odstavec 3).

V situaci, kdy žalobce ani dodatečně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a 3 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 10. 2018


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu