Rozhodnutí NS

33 Nd 195/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/18/2018
Spisová značka:33 Nd 195/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ND.195.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 195/2018-19


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci oprávněného města Rakovník, se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí 27, identifikační číslo 00244309, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, proti povinnému Z. G., státnímu příslušníku P., hlášenému k pobytu v R., o zaplacení částky 3 600 Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1274/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1274/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

O d ů v o d n ě n í :Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem v Plzni, Dominikánská 8, požádal dne 10. 4. 2018 Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3 600 Kč.

Z platebního výměru Městského úřadu v Rakovníku z 11. 5. 2017, č. j. MURA/25729/2017, plyne, že poplatník Z. G. dluží na místním poplatku za „provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2014“ obnos 1 800 Kč a za rok 2015 dalších 1 800 Kč, tedy celkem 3 600 Kč. K vymáhání této částky pověřilo město Rakovník soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 2. 5. 2018, č. j. 28 EXE 1274/2018-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení příslušnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu“ (dále jen „o. s. ř.“). Přihlédl k tomu, že v návrhu na zahájení řízení je jako bydliště povinného uvedena adresa „R.“, dále, že povinný je fyzickou osobou, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, není hlášena k pobytu ani v evidenci cizineckého informačního systému a že ze sdělení Ministerstva vnitra z 24. 4. 2018 bylo zjištěno, že povinná osoba byla k pobytu hlášena na adrese R., pouze v období od 9. 12. 2014 do 31. 12. 2016, přičemž změnu adresy nenahlásila.

Po zjištění, že není ve věci místně příslušný, postupoval Okresní soud v Rakovníku podle § 105 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu, vyslovil svoji nepříslušnost; současně podle § 105 odst. 2 o. s. ř. věc předložil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu, když v předmětné věci podmínky místní příslušnosti chybí [§ 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne].

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného za povinným ve výši 3 600 Kč a exekučním titulem je shora uvedené rozhodnutí Městského úřadu v Rakovníku.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště. V daném případě šlo o pobyt na adrese R., a proto soudem příslušným k projednání věci je Okresní soud v Rakovníku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 10. 2018


JUDr. Václav Duda
předseda senátu