Rozhodnutí NS

29 Nd 42/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:29 Nd 42/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.42.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 42/2019-16


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné Ľ. V., narozené XY, bytem XY, pro 4 333,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2652/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2652/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 31. října 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 4 333,36 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 8. listopadu 2018 požádal soudní exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné. Exekučním titulem je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro oblast Praha, ze dne 12. září 2018, č. j. ČTÚ-15372/2017-631/XI. vyř. - KiB, jež nabylo právní moci 3. října 2018.

Usnesením ze dne 11. prosince 2018, č. j. 66 EXE 2652/2018-13, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu [dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)]. Podle obvodního soudu nejsou dány podmínky místní příslušnosti, neboť „lustrací v informačním systému základních registrů bylo zjištěno, že povinná (státní občanka XY) neprochází a neprochází ani Czechpointem“. Adresa povinné uvedená v exekučním návrhu je XY, poslední „pobyt“ na území XY měla povinná na adrese XY (od 21. července 2014 do 21. července 2014) a v současné době není vedena v evidenci cizineckého informačního systému.

Následně předložil obvodní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu