Rozhodnutí NS

5 Tdo 505/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:05/15/2019
Spisová značka:5 Tdo 505/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:5.TDO.505.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
5 Tdo 505/2019-1508


USNESENÍ


Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 15. 5. 2019 v řízení o dovolání obviněného J. K., nar. XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Brno-Bohunice, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 9 To 251/2018, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 168/2017, takto:


Podle § 265o odst. 1 tr. řádu se přerušuje výkon trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uložený obviněnému J. K. rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 11 T 168/2017, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 9 To 251/2018.
Odůvodnění

1. Obviněný J. K. byl rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 11 T 168/2017, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 9 To 251/2018, odsouzen za zločin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1, 4 písm. b) tr. zákoníku dílem dokonaný dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 a § 268 odst. 1, 4 písm. b) tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl uložen trest propadnutí věci, které jsou označeny ve výroku o trestu rozsudku Městského soudu v Brně. Současně bylo rozhodnuto o vině a trestu spoluobviněných L. K. a J. P.

2. Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně podal obviněný J. K. v zákonné lhůtě dovolání prostřednictvím obhájce JUDr. Romana Heyduka, a to v rozsahu výroků o vině, o trestu i o náhradě škody. Uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), k), l) tr. řádu. Protože obviněný v dovolání neuvedl své jméno, v jeho úvodu označil jména všech obviněných v této věci, ohledně nichž bylo konáno společné trestní řízení, musel Nejvyšší soud při určení dovolatele vycházet z osoby obhájce, který dovolání zpracoval a také je sám jménem obviněného J. K. podepsal. Z obsahu trestního spisu Nejvyšší soud zjistil, že obhájce JUDr. Roman Heyduk vykonává v této trestní věci obhajobu právě obviněného J. K., a to na podkladě plné moci ze dne 24. 2. 2017 (srov. č. l. 31 trestního spisu).

3. Obviněný předložil své argumenty na podporu všech uplatněných dovolacích důvodů a v závěru navrhl, aby Nejvyšší soud pro jím vytýkané vady zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Brně (aniž by takový návrh omezil jen na svou osobu) a aby věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí. Dále obviněný požádal Nejvyšší soud, aby před rozhodnutím o dovolání rozhodl podle § 265o odst. 1 tr. řádu a přerušil jemu uložený výkon trestu odnětí svobody.

4. V posuzované věci nepředložil předseda senátu soudu prvního stupně trestní spis s dovoláním obviněného J. K. spolu s návrhem na přerušení výkonu trestu u tohoto obviněného podle § 265h odst. 3 tr. řádu. Předseda senátu Nejvyššího soudu může nicméně sám podle § 265o odst. 1 tr. řádu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání, shledá-li k tomu důvody.

5. Aniž by bylo možné předvídat výsledek dovolacího řízení ohledně obviněného J. K., nelze na podkladě uplatněných námitek vyloučit, že jim bude zcela nebo alespoň zčásti vyhověno a reálně tak může dojít ke zrušení napadeného rozsudku soudu druhého stupně, případně i rozsudku soudu prvního stupně. Za takové situace by odpadl důvod výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého obviněného J. K. v posuzované věci. Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu proto vyhověla návrhu obviněnému J. K. na přerušení výkonu rozhodnutí, jež bylo napadeno dovoláním a rozhodla podle § 265o odst. 1 tr. řádu. Přerušení výkonu rozhodnutí platí do skončení řízení o podaném dovolání obviněného J. K.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 5. 2019

JUDr. Blanka Roušalová
předsedkyně senátu