Rozhodnutí NS

27 Nd 89/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:27 Nd 89/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.89.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 89/2019-28


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné D. R., narozené XY, státní příslušnici Slovenské republiky, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2387/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2387/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


[1] Návrhem ze dne 26. 9. 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněná vůči povinné domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 8.001,97 Kč s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení ve výši 3.467 Kč, přiznané jí rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 30. 5. 2018, č. j. ČTÚ-85 982/2016-631/PoT, jež nabylo právní moci 16. 6. 2018 a vykonatelnosti 2. 7. 2018. Dne 8. 10. 2018 požádal soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil usnesením ze dne 14. 1. 2019,č. j. 66 EXE 2387/2018-25, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinná neprochází informačním systémem základních registrů. Dotazem na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, soud zjistil, že povinná byla ubytována na území České republiky v období od 24. 8. 2018 do 26. 8. 2018 na adrese XY, a její domovská adresa nahlášená při registraci je XY (č. l. 12).

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 3. 2019JUDr. Filip Cileček
předseda senátu