Rozhodnutí NS

28 Cdo 1638/2014

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/18/2015
Spisová značka:28 Cdo 1638/2014
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1638.2014.6
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava odůvodnění
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
§ 167 odst. 2 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 1638/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Janem Eliášem, Ph.D., v právní věci žalobkyně M. B., K., zastoupené JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem se sídlem v Klatovech, Vídeňská 181, proti žalovaným: 1) PRAGOCHEMA spol. s r. o., IČ 496 86 089, se sídlem v Praze 10 – Uhříněvsi, Přátelství 550, zastoupená JUDr. Emilem Jančou, advokátem se sídlem v Praze 6 – Břevnově, Sartoriova 60/12, 2) Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, 3) O. B., K., a 4) Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČ 252 20 683, se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 920/12, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 5, o žalobě podle ustanovení § 91a o. s. ř., vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 451/2009, o návrhu žalobkyně na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, se opravuje tak, že se ve druhé větě odůvodnění za slova „domáhající se u soudu“ vkládá slovo „zamítnutí“.

O d ů v o d n ě n í :

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, došlo v důsledku písařské chyby ke zjevné nesprávnosti ve formulaci druhé věty odůvodnění.

Uvedenou nesprávnost předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2015
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu