Rozhodnutí NS

20 Cdo 259/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 259/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.259.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 259/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České republiky – Ministerstva financí se sídlem v Praze 1, Letenská č. 525/15, identifikační číslo osoby 00006947, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, identifikační číslo osoby 69797111, proti povinnému P. T., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Richardem Třeštíkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova č. 1120/43, pro 8 024 742,85 Kč a pro 25 000 EUR, vedené u soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha - východ, pod sp. zn. 149 EX 4385/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. srpna 2018, č. j. 8 Co 207/2018-387, t a k t o :


Dovolání povinného se odmítá.

      S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. srpna 2018, č. j. 8 Co 207/2018-387, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že v rámci řízení vedeného u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 258/2019, bylo dovolatelem napadené rozhodnutí odvolacího soudu již zrušeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019.

Dovolání povinného se tudíž stalo bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 29 Odo 611/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu