Rozhodnutí NS

32 Cdo 214/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/25/2019
Spisová značka:32 Cdo 214/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.214.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 214/2019-193


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně JUSTRINON MANAGEMENT a.s., se sídlem v Praze 4, Modřany, U vlečky 1749/4, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 29216842, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalované D. F., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Vladimírou Kolaříkovou, advokátkou se sídlem v Děčíně, Masarykovo náměstí 3/3, o zaplacení 17 047,37 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 11 C 64/2016, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 9. 2017, č. j. 17 Co 340/2017-114, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s článkem VI přechodného ustanovení části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích, vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání, jenž je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalovaná podala dne 11. 12. 2017 dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, avšak soudní poplatek za dovolání nezaplatila a soud prvního stupně jí ho nevyměřil a k jeho zaplacení ji nevyzval. Nejvyšší soud proto žalovanou usnesením ze dne 31. 1. 2019, č. j. 32 Cdo 214/2019-187, které jí bylo doručeno dne 4. 2. 2019, vyzval, aby soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2. Sazebníku poplatků 4 000 Kč, zaplatila, a to do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení v kolkových známkách nebo na účet Nejvyššího soudu. Současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Dovolatelka soudu ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku sdělila, že své dovolání vzala podáním ze dne 28. 8. 2018 adresovaným Okresnímu soudu v Děčíně zpět a souhlasí se zastavením dovolacího řízení, soudní poplatek za dovolání však ve stanovené lhůtě (ani později) nezaplatila.

Vzhledem k tomu, že poplatková povinnost má přednost před podaným zpětvzetím (k tomu srov. například právní závěry v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2185/2017, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) a dovolatelka nezaplatila soudní poplatek za dovolání, dovolací soud řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích a podle § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2019


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu