Rozhodnutí NS

30 Cdo 1322/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:30 Cdo 1322/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1322.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1322/2019-34


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 170/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2018, č. j. 14 Co 70/2018-10, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví uvedeném usnesení potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 10. 1. 2018, č. j. 43 C 170/2017-5, kterým soud zastavil řízení o návrhu žalobce doručeném soudu prvního stupně dne 28. 12. 2017.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. 5. 2018, č. j. 43 C 170/2017-14, soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Uvedené usnesení odvolací soud potvrdil usnesením ze dne 27. 8. 2018, č. j. 14 Co 274/2018-19, přičemž Ústavní stížnost podaná žalobcem vůči tomuto usnesení odvolacího soudu byla Ústavním soudem odmítnuta usnesením ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3313/18.

V návaznosti na to soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 25. 10. 2018, č. j. 43 C 170/2017-23, vyzval k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce soudní poplatek v uvedené lhůtě neuhradil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 29. 3. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. 10. 2018, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu