Rozhodnutí NS

27 Cdo 4752/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:27 Cdo 4752/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.4752.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4752/2018-348USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 00025429, o zaplacení 11.000.000 Kč, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. 9. 2011, č. j. 10 C 379/2009-138, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2012, č. j. 16 Co 5/2012-153, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 379/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2018, č. j. 16 Co 437/2017-320, takto:

   I. Dovolací řízení se zastavuje.
   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  Odůvodnění:

  [1] Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 22. 8. 2017, č. j. 10 C 379/2009-312, zastavil řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok I.), zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem dne 7. 2. 2017 (výrok II.), zastavil řízení o žalobě na obnovu řízení podané žalobcem téhož dne (výrok III.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV.).

  [2] Městský soud v Praze k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

  [3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, avšak nezaplatil soudní poplatek za dovolací řízení splatný podáním dovolání [§ 4 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].

  [4] Nejvyšší soud ho proto usnesením ze dne 23. 1. 2019, č. j. 27 Cdo 4752/2018-342, v souladu s § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích vyzval, aby do 15 dnů ode dne doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4.000 Kč, a to na účet Nejvyššího soudu. Současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 1. 2. 2019.

  [5] Na výzvu Nejvyššího soudu reagoval dovolatel podáním ze dne 3. 2. 2019, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

  [6] Obvodní soud pro Prahu 2 již v usnesení ze dne 4. 4. 2018, č. j. 10 C 379/2009-329, dovolateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo k odvolání dovolatele potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2018, č. j. 16 Co 157/2018-333, a nabylo právní moci dne 12. 7. 2018.

  [7] V usnesení ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněném pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého usnesením, jímž zamítne žádost účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.). Později podané (nové) žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změní-li se u účastníka (žadatele) poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí pro účely právního posouzení původní žádosti. To, že samo právní posouzení předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků v prvním (zamítavém) rozhodnutí nebylo správné, důvodem pro to, aby soud vyhověl nové žádosti, být nemůže.

  [8] Dovolatel v nové žádosti změnu poměrů netvrdil. Nejvyšší soud je proto pravomocným usnesením soudu o nepřiznání osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení vázán a nové žádosti vyhovět nemůže.

  [9] Jelikož lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolací řízení určená dovolateli Nejvyšším soudem marně uplynula, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

  [10] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  [11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 28. 2. 2019


  JUDr. Marek Doležal
  předseda senátu