Rozhodnutí NS

20 Cdo 4653/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 4653/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4653.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Dotčené předpisy:§ 10a o. s. ř.
§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4653/2018-248


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinné V. K., narozené dne XY, bytem XY, pro 2 367 041,52 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 EXE 5728/2012, o dovolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. května 2018, č. j. 66 EXE 5728/2012-175, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné ze dne 5. 7. 2018 proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 5. 2018, č. j. 66 EXE 5728/2012-175, podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, jelikož Nejvyšší soud je soudem funkčně příslušným k projednání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 10a o. s. ř.) a za situace, kdy dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně (proti němuž je zásadně přípustné odvolání), není občanským soudním řádem jeho funkční příslušnost k projednání upravena; přitom nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2017, sp. zn. 25 Cdo 4664/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2017, sp. zn. 23 Cdo 117/2017, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 20 Cdo 2648/2012).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný

V Brně dne 9. 1. 2019


JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu