Rozhodnutí NS

28 Nd 33/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:28 Nd 33/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.ND.33.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 33/2019-40


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v exekuční věci oprávněné VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, IČ 41197518, proti povinnému M. T., narozenému dne XY, bytem XY, pro 6.178,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1317/2018, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o :


Věc, vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1317/2018, projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala k rukám JUDr. Lukáše Jíchy, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 1294/38, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 6.178,- Kč s příslušenstvím, jejíž zaplacení ukládá povinnému jednak pravomocný a vykonatelný rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 21. 8. 2018, č. j. 10 C 185/2017-42 (co do částky 5.178,- Kč), a dále pravomocný a vykonatelný trestní příkaz Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 16. 9. 2016, č. j. 2 T 128/2016-62 (co do částky 1.000,- Kč). Soudní exekutor následně (dne 21. 11. 2018) požádal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 20. 12. 2018, č. j. 16 EXE 1317/2018-36, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“), se závěrem, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že podle jeho zjištění povinný je občanem Slovenské republiky, trvale bytem XY, že na poslední známé adrese (uvedené v záhlaví rozhodnutí) se již delší dobu nezdržuje, že na území České republiky nemá a ani neměl v Informačním systému základních registrů evidován trvalý nebo jiný pobyt, že ani z další činnosti není soudu známo, že by se v současné době na území České republiky zdržoval a že od 22. 2. 2016 do 8. 3. 2016 byl zaměstnán ve společnosti GAMBAR s. r. o., se sídlem v Ostravě, Oběžná 10856/4, která evidovala uvedenou adresu trvalého pobytu povinného ve Slovenské republice.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce; srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť dle obsahu spisu povinný nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelnýhttp://smutnyexekutor.cz/

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti (§ 6 o. s. ř), rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož bylo řízení zahájeno a který ve věci provedl prvotní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 1. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu