Rozhodnutí NS

27 Cdo 3252/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/29/2019
Spisová značka:27 Cdo 3252/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.3252.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
§ 243f odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/24/2019
II.ÚS 2062/19
II.ÚS 2062/19
JUDr. Ludvík David
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3252/2018-84USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce R. P., narozeného XY, bytem XY, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 13. 8. 2013, č. j. 14 C 26/2013-10, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 164/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. 12. 2015, č. j. 12 Co 475/2015-49, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 17. 6. 2016, č. j. 12 Co 475/2015-54, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


[1] Žalobce podal dne 29. 8. 2013 žalobu pro zmatečnost proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 13. 8. 2013, č. j. 14 C 26/2013-10.

[2] Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 1. 10. 2015, č. j. 8 C 164/2013-44, zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobce nezaplatil – ani přes výzvu soudu – soudní poplatek (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[3] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž tvrdil, že věc je osvobozena od soudních poplatků podle zákona o soudních poplatcích a rovněž požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

[5] Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 7. 11. 2016, č. j. 8 C 164/2013-61, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I.) a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok II.); usnesení nabylo právní moci dne 23. 2. 2017.

[6] Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“), Okresní soud v Šumperku jej usnesením ze dne 3. 7. 2018, č. j. 8 C 164/2013-79, doručeným dovolateli dne 10. 7. 2018, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

[7] Vzhledem k tomu, že dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označené výzvě Okresního soudu v Šumperku, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

[8] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 29. 5. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu