Rozhodnutí NS

21 Nd 270/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:21 Nd 270/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.270.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 1 o. s. ř.
§ 14 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 270/2018-283


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého ve věci péče soudu o nezletilou A. Š., dceru otce R. Š. a matky M. Š., zastoupené JUDr. Pavlem Durišem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy ze Semčic č. 850/7, o návrhu otce na snížení výživného a na nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 4 P 215/2016, o návrhu na přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 4 P 215/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.


O d ů v o d n ě n í :

Otec nezletilé podal u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou dne 16. 8. 2018 návrh na snížení výživného a na nařízení předběžného opatření. Otec nezletilé je soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a zároveň jeho předsedou (dočasně zproštěný obou funkcí).

Soudci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Mgr. Tamara Karásková, JUDr. Miloš Helcl, JUDr. Jiří Večeřa, JUDr. Ilona Moučková, Mgr. Jana Homolová, JUDr. Drahomíra Librová, JUDr. Jana Trávníčková, Mgr. Aleš Landsman, Mgr. Jarmila Krejsková, Mgr. Eva Drahozalová a Mgr. Et Mgr. Blanka Jeňková vyjádřili pochybnost o své nepodjatosti z důvodu kolegiality a proto, že otec je (byl) předsedou Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Zastupující předsedkyně Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou proto přípisem doručeným dne 6. 9. 2018 předložila Nejvyššímu soudu spis k posouzení přikázání věci konkrétnímu soudu z důvodu nutné delegace podle § 12 odst. 3 občanského soudního řádu.

Oba rodiče byli vyzváni, aby se vyjádřili, ke kterému soudu má být věc přikázána. Otec navrhl Okresní soud v Jihlavě či jiný soud v obvodu Krajského soudu v Brně, a pro případ, že by věc měla být přikázána soudu mimo obvod Krajského soudu v Brně, navrhl Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Naproti tomu matka považuje za vhodné, aby věc byla delegována zcela mimo obvod Krajského soudu v Brně, a to kterémukoliv obvodnímu soudu v Praze.

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů, podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád (odst. 3).

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Vycházeje z vyjádření soudců Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je dán důvod jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí ve věci, a to pro jejich poměr k účastníku řízení R. Š., a pro postup podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud věc vzhledem k ekonomickým a praktickým důvodům, s uvážením vzdálenosti sídel účastníky navržených soudů od jejich bydliště rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Havlíčkově Brodě, který leží mimo obvod Krajského soudu v Brně a zároveň je ze soudů nacházejících se mimo zmíněný obvod bydlišti účastníků řízení nejbližší.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu