Rozhodnutí NS

29 ICdo 88/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2019
Spisová značka:29 ICdo 88/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.88.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
§ 90 IZ.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSUL 79 INS XY
79 ICm XY
29 ICdo 88/2019-97

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníků a) J. U., narozeného XY, bytem XY, a b) E. U., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS XY, o návrhu dlužníka J. U. na vynětí věci z majetkové podstaty, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 79 ICm XY, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Pellicova 29/8, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. března 2019, č. j. 79 ICm XY, 101 VSPH XY (KSUL 79 INS XY), takto:


Návrh dlužníka na odklad vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. března 2019, č. j. 101 VSPH XY (KSUL 79 INS XY), se zamítá.


Odůvodnění:


Proti ve výroku označenému usnesení odvolacího soudu podal dlužník (J. U.) dovolání a následně podáním ze dne 29. května 2019 navrhl, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odložil vykonatelnost tohoto usnesení.

Nejvyšší soud návrh dlužníka zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož dovoláním napadené usnesení, jímž odvolací soud (mimo jiné) potvrdil rozsudek ze dne 26. června 2018, č. j. 79 ICm XY, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl „žalobu“ o vyloučení mimořádného příjmu žalobce (…) z majetkové podstaty žalobce, se nevykonává.

Současně platí, že o návrhu dlužníka na vynětí věci z majetkové podstaty rozhoduje insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti [§ 226 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)]; dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak je rozhodnutím vydaným v insolvenčním řízení, pro které se nepoužijí ustanovení občanského soudního řádu o odkladu vykonatelnosti (a právní moci) [§ 90 insolvenčního zákona].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. 12. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu