Rozhodnutí NS

22 Cdo 4490/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/09/2019
Spisová značka:22 Cdo 4490/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4490.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 4490/2018-664


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeným JUDr. Milanem Schwarzem, advokátem se sídlem v Bruntále, Mánesova 975/6, proti žalované M. E., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem Ostravě, Preslova 361/9, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 14 C 246/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2018, č. j. 8 Co 30/2017-625, o odkladu vykonatelnosti, t a k t o:


Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2018, č. j. 8 Co 30/2017-625, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobce.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Bruntále (dále jen „soud prvního stupně“), výrokem I. zrušil spoluvlastnictví účastníků k nemovitostem v k. ú. XY, a to k pozemkům parc. č. XY a parc. č. XY, výrokem II. přikázal do výlučného vlastnictví žalobce pozemek parc. č. XY a nově vzniklý pozemek parc. č. XY a do výlučného vlastnictví žalované přikázal nově vzniklé pozemky parc. č. XY a XY, přičemž nově vzniklé pozemky jsou specifikovány v geometrickém plánu. Výrokem III. zřídil věcné břemeno služebnosti cesty k pozemku parc. č. XY, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. XY, který je oprávněným pozemkem ke služebnému pozemku parc. č. XY. Výroky IV. a V. rozhodl o nákladech státu, dále uložil žalované zaplatit žalobci 1 228 Kč za věcné břemeno (výrok VI.) a nahradit žalobci náklady řízení (výrok VII.). Výrokem VIII. zastavil řízení, co do zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemku parc. č. st. XY.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, č. j. 8 Co 30/2017-625, potvrdil výrokem I. napadený rozsudek ve výroku I. Výrokem II. změnil rozsudek soudu prvního stupně v další napadené části (výroky II., III. a VI. rozsudku soudu prvního stupně), a to tak, že přikázal pozemky parc. č. XY a parc. č. XY, k. ú. XY, do výlučného vlastnictví žalované. Výrokem III. uložil žalované zaplatit žalobci na přiměřené náhradě částku 17 570 Kč. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení u soudu prvního stupně (výrok IV.) a o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok V.)

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobce dovolání a navrhuje, aby dovolací soud před rozhodnutím o dovolání odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí odvolacího soudu. Namítá, že je ohrožen ve svých právech a výkonem napadeného rozhodnutí odvolacího soudu mu hrozí závažná újma, a to materiální i nemateriální. Uvádí, že „odvolací soud ad absurdum konstatoval, že právní jednání uskutečněné na základě zákona platného v roce 2015 jsou sice platná, ale nepoctivá, a proto opravňují soud, aby v rozporu se zákonem připravil spoluvlastníka o jeho podíl na nemovitostech a zabránil mu v přístupu na jeho pozemek, který byl doposud přístupný jen ze společného pozemku parc. č. XY, a to z důvodů, aby dosáhl náležité spravedlnosti a poctivosti.“

Žalovaná se k návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nevyjádřila.

Jelikož rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno po 30. 9. 2017, projednal Nejvyšší soud dovolání a rozhodl o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“; srov. čl. II odst. 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Podle § 243 o. s. ř. může před rozhodnutím o dovolání dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moci napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalobci při případném zrušení tohoto rozhodnutí dovolacím soudem závažná újma, a to s ohledem na absenci přístupu k nemovitosti v jeho vlastnictví, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu odkládá až do právní moci rozhodnutí o podaném dovolání [§ 243 písm. a) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 1. 2019


Mgr. David Havlík
předseda senátu