Rozhodnutí NS

29 NSCR 42/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/20/2019
Senátní značka:29 NSCR 42/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.42.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 91 INS XY
29 NSČR 42/2019-P36-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členskou senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníka 1. PRIMOSSA corporation a. s., se sídlem v Praze 9, Ocelářská 1272/21, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 27241629, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS XY, o návrhu na prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání, o dovolání věřitele č. 32 J. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Petrem Adámkem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Jeseniova 837/10, PSČ 130 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 2016, č. j. MSPH 91 INS XY, 4 VSPH XY, takto:Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 23. července 2015, č. j. MSPH 91 INS XY, 1 VSPH XY, Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 28. ledna 2015, č. j. MSPH 91 INS XY, kterým Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl přihlášku pohledávky věřitele J. R. pro opožděnost.

Proti usnesení Vrchního soudu podal věřitel dovolání, které insolvenční soud odmítl pro opožděnost usnesením ze dne 16. listopadu 2015, č. j. MSPH 91 INS XY. Podáním datovaným 10. prosince 2015 požádal věřitel o prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání.

Usnesením ze dne 26. ledna 2016, č. j. MSPH 91 INS XY, 4 VSPH XY, Vrchní soud v Praze k odvolání věřitele potvrdil usnesení ze dne 15. prosince 2015, č. j. MSPH 91 INS XY, jímž insolvenční soud zamítl návrh věřitele na prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 2016, č. j. MSPH 91 INS XY, 4 VSPH XY, podal věřitel (nezastoupen advokátem) dovolání (včasné) datované 28. dubna 2016.

Následně insolvenční soud dovolateli k jeho žádosti ze dne 22. května 2016 usnesením ze dne 16. června 2016, č. j. MSPH 91 INS XY, ustanovil pro dovolací řízení advokáta JUDr. Petra Adámka.

Ustanovený advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě [§ 240 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)] počítané od právní moci usnesení insolvenčního soudu ze dne 16. června 2016 dovolání sepsané samotným věřitelem nenahradil vlastním podáním, jeho podání nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil. Jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, kdy sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopisu Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000 pod číslem 64, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2013, sp. zn. 26 Cdo 350/2013).

Jelikož v dané věci nebyla splněna podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. v podobě povinného advokátního zastoupení (přes opatření provedené insolvenčním soudem), Nejvyšší soud řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. 6. 2019


JUDr. Helena Myšková
pověřená členka senátu