Rozhodnutí NS

11 Tcu 48/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:11 Tcu 48/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.48.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 48/2018-28
USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 24. 10. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci J. K., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Trestního soudu č. 25 v Madridu, Španělské království, ze dne 13. 7. 2015, sp. zn. PAB-0000192/2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Trestního soudu č. 25 v Madridu byl J. K. uznán vinným trestným činem krádeže s použitím násilí na věcech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Trestního soudu č. 25 v Madridu tím, že dne 7. 11. 2013 kolem 16:00 hod. s dalším spolupachatelem na ulici P. d. S. I. v M. vyrazil přední pravé trojúhelníkové sklo vozu značky Peugeot 307, ve vlastnictví J. I. F. B. V. M., který ho nechal zaparkovaný a zamčený na veřejné komunikaci, vnikl do vozu a vzal odsud dva hard disky zn. Iomega a Lacie, modré krabičky s CD operačního systému Microsoft, model Windows, spojovací kabel, černý batoh a GPS zn. Mio v celkové hodnotě 155 €. Následně vyrazili pravé přední okénko vozu zn. Nissan Qasqhai ve vlastnictví J. A. H. M., který byl rovněž zamčený a zaparkovaný na stejné veřejné komunikaci, vnikli dovnitř a vzali odsud klíče od jeho bytu v hodnotě 8 €. Výše škody na vozidle zn. Peugeot 307 byla stanovena na částku 164,28 € a na vozidle Nissan Quasqhai na částku 112,71 €.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku a poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o způsobenou škodu), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. 10. 2018

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu