Rozhodnutí NS

23 Nd 211/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/14/2018
Spisová značka:23 Nd 211/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.ND.211.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 211/2018-93


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně SECAPITAL S.à.r.l., se sídlem v Lucemburském velkovévodství, Lucemburk, rue Jean Piret 1A, L-2350, IČ B 108305, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, PSČ 500 03, proti žalovanému J. H., T., o zaplacení částky 15 487,98 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 193/2017, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o :


Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 193/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Břeclavi dne 30. září 2016 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu o zaplacení částky 15 487,98 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Břeclavi vydal ve věci elektronický platební rozkaz, který byl zrušen, neboť se ho nepodařilo doručit žalovanému do vlastních rukou.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. května 2018, č. j. 5 C 193/2017-85, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok pod bodem I) a věc postoupil Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti (výrok pod bodem II).

Žalovaný si nepřebíral zásilky adresované mu na adresu uvedenou v žalobě, B. K. u B.. Městský úřad Klobouky u Brna soudu sdělil, že dům na této adrese byl zbořen. Z výpisu z centrální evidence obyvatel ze dne 9. května 2018 soud zjistil, že žalovaný je od 15. dubna 2013 přihlášen k trvalému pobytu na adrese T., okres H., což je adresa tamního obecního úřadu. Okresní správa sociálního zabezpečení H. soudu sdělila, že žalovaný nemá platný pojistný poměr, není v evidenci OSVČ, nejsou mu vypláceny nemocenské dávky, nepobírá dávky důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení B. soudu sdělila, že žalovaný není veden v databázi jako OSVČ, není evidován jako zaměstnanec v okruhu působnosti OSSZ B., nepobírá dávky nemocenského pojištění ani dávky důchodového pojištění. Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v B., Kontaktní pracoviště H., soudu sdělil, že žalovaný byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od 17. září 2012 do 19. října 2015, dále že žalovaný nepobírá žádné dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze, v evidenci je evidován s adresou trvalého pobytu T.. Obecní úřad T. soudu sdělil, že žalovaný se v obci vyskytuje zřídka, a to u svého otce na adrese T., byl spatřen i se svou matkou u domu T. a je vídán také se svým bratrem F. H. v obci K. Uvedení rodinní příslušníci na dotaz soudu o sdělení adresy žalovaného, popř. adresy v zahraničí, na níž žalovaný pobývá, nijak nereagovali. Okresní soud v Hodoníně eviduje ve své evidenci adresu žalovaného trvalou T. a další adresu T. Policie ČR, Územní odbor H., Obvodní oddělení policie D., sdělila, že žalovaný se v obci T. zdržuje. Šetřením policie v obci T. bylo zjištěno, že se žalovaný zdržuje na adrese T. u své matky; na této adrese si však své zásilky nepřebírá. Dalším šetřením Policie ČR bylo zjištěno, že žalovaný se v obci T. od začátku roku 2018 nezdržuje; policii se nepodařilo zjistit adresu, na níž by se žalovaný zdržoval ke dni zahájení tohoto řízení. Žalovaný není ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ani zabezpečovací detence. Žalovaného se nedaří kontaktovat ani na zjištěná telefonní čísla.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby, nestanoví-li zákon jinak, okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, v jehož obvodu se nachází adresa trvalého pobytu žalovaného, jakož i adresa matky, u níž se podle policejního šetření žalovaný v nedávné době zdržoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 8. 2018


JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu