Rozhodnutí NS

27 Cdo 843/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2019
Spisová značka:27 Cdo 843/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.843.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 843/2019-1100USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně WELL Group a. s., se sídlem v Praze 7, Tusarova 1179/37, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 25945068, zastoupené JUDr. Ladislavem Sedlákem, advokátem, se sídlem v Humpolci, Nerudova 185, PSČ 396 01, proti žalovanému Mgr. Josefu Smutnému, advokátu, se sídlem v Pardubicích, třída Míru 92, PSČ 530 02, jako správci konkursní podstaty úpadkyně POZEMSTAV HB s. r. o., se sídlem v Chrudimi, Havlíčkova 795, PSČ 537 01, identifikační číslo osoby 25278631, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Zieglerova 189/1, PSČ 500 39, identifikační číslo osoby 00026051, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 55 Cm 16/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2018, č. j. 10 Cmo 3/2018-969, takto:

  Návrh na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2018, č. j. 10 Cmo 3/2018-969, se zamítá.
   Odůvodnění:


   [1] Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 13. 12. 2017, č. j. 55 Cm 16/2010-901, zamítl žalobu žalobkyně na vyloučení nemovitostí (ve výroku rozhodnutí blíže specifikovaných) z konkursní podstaty úpadkyně POZEMSTAV HB s. r. o., se sídlem v Chrudimi, Havlíčkova 795, PSČ 537 01, identifikační číslo osoby 25278631 (dále též jen „úpadkyně“) [výrok I.], a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

   [2] Šlo přitom již o druhé rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, když rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 8. 3. 2016, č. j. 55 Cm 16/2010-635, byl zrušen usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 7. 2016, č. j. 10 Cmo 8/2016-659, a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

   [3] Vrchní soud v Praze k odvolání žalobkyně v záhlaví označeným rozsudkem rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).  

   [4] Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání a navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí.

   [5] Nejvyšší soud předesílá, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněný pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

   [6] Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

   [7] Vzhledem k tomu, že právní úprava účinná před 31. 12. 2012 dovolovala odložit pouze vykonatelnost napadeného rozhodnutí a podle dovoláním napadeného prvního výroku rozhodnutí v části, v níž byly potvrzeny výroky I. a II. rozsudku soudu prvního stupně, nelze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci a že neprodleným výkonem nebo exekucí dovoláním napadeného prvního výroku rozhodnutí v části, v níž byl potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně, a napadeného druhého výroku rozhodnutí dovolatelce nehrozí závažná újma na jejích právech (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016), Nejvyšší soud návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.

   Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.   V Brně dne 19. 11. 2019


   JUDr. Marek Doležal
   předseda senátu