Rozhodnutí NS

26 Cdo 2255/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/04/2018
Spisová značka:26 Cdo 2255/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2255.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2255/2018-130


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně ESTO Cheb s. r. o., se sídlem v Chebu, Palackého 2087/8A, IČO 49196511, zastoupené Mgr. Ing. Ondřejem Blahou, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 47/73, proti žalované X - SECURITY s. r. o., se sídlem v Chebu, Palackého 2087/8a, IČO 26366169, zastoupené JUDr. Anitou Pešulovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1652/36, o vyklizení prostor sloužících k podnikání, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 13/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. března 2018, č. j. 25 Co 29/2018-94, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178 Kč k rukám Mgr. Ing. Ondřeje Blahy, advokáta se sídlem v Praze 8, Sokolovská 47/73, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2018, č. j. 25 Co 29/2018-94, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 4. 9. 2018


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu