Rozhodnutí NS

27 Nd 300/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:27 Nd 300/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.ND.300.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 45 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 300/2018-36


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné D. D., narozené XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1814/2018, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1814/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 2. 7. 2018, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, se sídlem v Plzni, Palackého nám. 28, PSČ 301 00, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 9.132,97 Kč s příslušenstvím. Dne 11. 7. 2018 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Usnesením ze dne 17. 8. 2018, č. j. 53 EXE 1814/2018-30, vyslovil okresní soud svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. Poté věc předložil Nejvyššímu soudu.

Z obsahu spisu se podává, že povinná nemá evidovaný trvalý pobyt v Centrální evidenci obyvatel České republiky, z databáze soudu (ISAS) nebyla zjištěna adresa povinné na území České republiky. Povinná má trvalý pobyt evidovaný ve Slovenské republice na adrese: XY. U okresního soudu neprobíhá ani neproběhlo žádné další soudní řízení za účasti povinné. Z obsahu spisu se také nepodává, zda má povinná majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu