Rozhodnutí NS

20 Cdo 3181/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/05/2018
Spisová značka:20 Cdo 3181/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3181.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3181/2018-191


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné M.B.A. Finance s. r. o., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Opletalova 1603/57, identifikační číslo osoby 27407209, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská 445/6, proti povinné M. D., O. – K., pro 1 010 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14523/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. září 2017, č. j. 9 Co 701/2017-129, t a k t o:


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byla povinná usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2018, č. j. 97 EXE 14523/2011-186, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. 9 Co 701/2017-129, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatelka po doručení výzvy dne 4. 7. 2018 vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 9. 2018


JUDr. Aleš Zezula v. r.
pověřený člen senátu