Rozhodnutí NS

20 Cdo 3957/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2018
Spisová značka:20 Cdo 3957/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3957.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Podmínky řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3957/2018-222


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněného Obecního úřadu Velká Polom, identifikační číslo osoby 00300829, se sídlem ve Velké Polomi, Opavská 58, zastoupeného Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 219/438, proti povinným 1) J. M., narozenému XY, bytem XY, a 2) Š. M., narozené XY, bytem XY, pro nepeněžité plnění, o dovolání povinného 1) a povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2018, č. j. 66 Co 245/2018-190, takto:
      I. Dovolací řízení o dovolání povinného 1) se zastavuje.
      II. Dovolací řízení o dovolání povinné 2) se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Podáním ze dne 9. 8. 2018 podal povinný 1) dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2018, č. j. 66 Co 245/2018-190.

Proti témuž rozhodnutí podala podáním ze dne 16. 8. 2018 dovolání také povinná 2).

Podáním dovolání vznikla povinnému 1) a povinné 2) povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) 4 000 Kč.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, č. j. 20 Cdo 3957/2018-219, byl povinný 1) vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání, a to ve lhůtě 15 dnů. Povinná 2) byla taktéž vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání, a to usnesením soudu ze dne 31. 10. 2018, č. j. 20 Cdo 3957/2018-220.

Povinný 1) soudní poplatek z dovolání nezaplatil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2018, č. j. 66 Co 245/2018-190, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Ze spisu se podává, že povinná 2) na výzvu dovolacího soudu poplatek z dovolání zaplatila.

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2018, č. j. 66 Co 245/2018-190, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 2. 2018, č. j. 51 EXE 10601/2015-160, jímž byl zamítnut návrh povinných na zastavení exekuce, zastavil.

Dovolatelka 2) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli ji Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 9. 2018, č. j. 51 EXE10601/2015-210, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Na tuto výzvu reagovala dovolatelka podáním ze dne 26. 9. 2018, v němž soudu sdělila, že doposud problém řešila bez advokáta a proto tak bude postupovat i nadále.

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. 12. 2018


JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu