Rozhodnutí NS

30 Cdo 3496/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/24/2019
Spisová značka:30 Cdo 3496/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3496.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3496/2018-76


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 700 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 42/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2016, č. j. 69 Co 279/2016-27, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně svým usnesením ze dne 30. 6. 2016, č. j. 10 C 42/2016-16, rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů ze dne 23. 5. 2016 se zamítá.

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 5. 9. 2016, č. j. 69 Co 279/2016-27, rozhodl, že usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje. Odvolací soud uvedl, že žalobce v žalobním návrhu neuvedl základní skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čeho se domáhá a z jakých důvodů, či jaký skutek by měl být předmětem řízení, tento nedostatek neodstranil ani přes podrobné a srozumitelné poučení uvedené v usnesení soudu prvního stupně ze dne 30. 5. 2016 (správně 13. 5. 2016; pozn. dovolacího soudu), č. j. 10 C 42/2016-9. Za této situace odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jelikož v daném případě nejsou splněny základní procesní podmínky pro vyhovění návrhu žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 18. 10. 2016, č. j. 10 C 42/2016-32 (žalobci doručeným dne 22. 11. 2016), soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2016, č. j. 69 Co 279/2016-27, s tím že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel v reakci na výzvu požádal podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25. 11. 2016 o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O té bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 2. 2017, č. j. 10 C 42/2016-43, ve spojení s potvrzovacím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2017, č. j. 69 Co 183/2017-52, tak, že se návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítá, přičemž navazující dovolací řízení v uvedené věci, zahájené podáním dovolání ze dne 31. 7. 2017, bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2018, č. j. 30 Cdo 4143/2017-60, zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec 1 věty první). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)].

V situaci, kdy návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro předmětné dovolací řízení (podaný po výzvě soudu ke splnění této podmínky, spojené s poučením o následcích nesplnění výzvy) byl zamítnut (viz výše) a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení a sepisu dovolání advokátem, a to ani dodatečně, ačkoliv byl nejen v této věci o povinnosti zastoupení advokátem opakovaně poučen (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 624/2017), Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. 6. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu