Rozhodnutí NS

29 NSCR 155/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/28/2019
Senátní značka:29 NSCR 155/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.155.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 93 INS XY
29 NSČR 155/2017-B-278USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka MODŘANY Power, a. s., se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, identifikační číslo osoby 49240005, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS XY, o schválení reorganizačního plánu, o dovolání věřitele PUBLICOLA s. r. o., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 05306159, zastoupeného Mgr. Robertem Klenkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2017, č. j. MSPH 93 INS XY, 2 VSPH XY, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 2. února 2017, č. j. MSPH 93 INS XY, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) schválil reorganizační plán ze dne 7. října 2015, v aktualizovaném znění ze dne 20. prosince 2016, předložený dlužníkem (MODŘANY Power, a. s.).

K odvolání věřitelů RTi Czech s. r. o. a PUBLICOLA s. r. o. (dále jen „společnost P“) Vrchní soud v Praze napadeným rozhodnutím usnesení insolvenčního soudu potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl věřitel – společnost P dovoláním (B-252), které následně vzal zpět podáním ze dne 25. března 2019.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 3. 2019


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu