Rozhodnutí NS

8 Td 24/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/03/2019
Spisová značka:8 Td 24/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TD.24.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Soud pro mládež
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
§ 37 odst. 1 z. s. m.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Td 24/2019-136


USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 3. 4. 2019 v trestní věci obviněného mladistvého AAAAA (pseudonym), nar. XY, trvale bytem XY, t. č. XY (ubytovna XY), vedené u Okresního soudu v Chebu, soudu pro mládež, pod sp. zn. 6 Tm 1/2019, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého AAAAA příslušný Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež.
O d ů v o d n ě n í :

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu podala u Okresního soudu v Chebu, soudu pro mládež, na obviněného mladistvého AAAAA (nadále jen „mladistvý“) obžalobu pro skutek, jehož se měl dopustit po předchozí dohodě s dalšími dvěma nezletilými v přesně nezjištěné době ze 7. na 8. října 2018 odcizením různého zboží (převážně alkoholických nápojů) v celkové hodnotě 2 945 Kč z budovy restaurace na vlakovém nádraží v XY, okr. XY, a který právně kvalifikovala jako provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Při určení místní příslušnosti soudu vycházela patrně z toho, že mladistvý bydlí, resp. se zdržuje u svého otce v XY.

2. Okresní soud v Chebu, soud pro mládež, usnesením ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 6 Tm 1/2019, podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, který je podle jeho názoru příslušný k projednání věci. Tento postup procesní soud odůvodnil poukazem na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (nadále jen „zák. č. 218/2003 Sb.“) s tím, že mladistvý podle provedeného vlastního šetření bydlí v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, soudu pro mládež (na adrese XY, ubytovna XY), v jehož obvodu došlo i ke spáchání žalovaného skutku (u svého otce v XY měl bydlet jen asi 1 měsíc).

3. Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhoduje v této věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. jako soud nejblíže společně nadřízený soudu, jenž tuto věc předložil k rozhodnutí sporu o příslušnosti, a tomu, jemuž má být věc postoupena. Přitom je vázán zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v řízení ve věcech mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 zák. č. 218/2003 Sb.

4. Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v citovaném ustanovení.

5. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

6. Z obsahu připojeného trestního spisu Nejvyšší soud, soud pro mládež, zjistil, že mladistvý sice má trvalé bydliště hlášené na adrese XY (zpráva Městského úřadu XY na č. l. 125 spisu), ve skutečnosti však v současné době bydlí u své matky M. H. na shora uvedené adrese v XY (zpráva Městského úřadu XY ze dne 4. 3. 2019 na č. l. 122 spisu). Z těchto důvodů nelze mít sebemenších pochyb o tom, že předložený návrh Okresního soudu v Chebu, soudu pro mládež, je opodstatněný, neboť při určení místní příslušnosti soudu pro mládež se musí za daného stavu věci uplatnit první hledisko uvedené v § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. K tomu lze dodat, že projednání věci před tímto soudem bude rovněž hospodárnější (a lze předpokládat, že i rychlejší).

7. Z těchto podstatných důvodů Nejvyšší soud, soud pro mládež, podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že soudem místně příslušným pro projednání trestní věci mladistvého je Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 4. 2019

                 JUDr. Jan Bláha
                 předseda senátu