Rozhodnutí NS

22 Cdo 2979/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:22 Cdo 2979/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.2979.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 2979/2018-168


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně GORAL spol. s r. o., IČO 49282913, se sídlem ve Vysoké Srbské 131, zastoupené Mgr. Josefem Zemanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Petrská 1136/12, proti žalovanému J. L., narozenému XY, bytem ve XY, zastoupenému JUDr. Tomášem Davidem, advokátem se sídlem v Praze, Opletalova 1417/25, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 15 C 98/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2018, č. j. 24 Co 336/2017-127, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2018, č. j. 24 Co 336/2017-127, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanými v této věci.


Odůvodnění:

Okresní soud v Náchodě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. 10. 2017, č. j. 15 C 98/2017-86, rozhodl tak, že se nahrazuje projev vůle – uzavření kupní smlouvy –, kterým se žalovaný zavazuje převést na žalobkyni vlastnické právo ke stavbě bez č. p. a č. e. na pozemku par. č. XY v obci a katastrálním území XY, zapsané na listu vlastnictví č. XY u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm XY, s velikostí podílu 92/183, a žalobkyně se zavazuje věc převzít a zaplatit kupní cenu ve výši 100 000 Kč (výrok I.). Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 18. 4. 2018, č. j. 24 Co 336/2017-127, napadené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Rozsudek odvolacího soudu napadá žalovaný dovoláním a podává návrh na odklad právní moci. Tvrdí, že nabytím právní moci rozhodnutí je závažně ohrožen na svém vlastnickém právu. Kdyby došlo k zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch žalobkyně (řízení o zápisu vkladu vlastnického práva již běží), nemohl by být právní stav obnoven pouhým zrušením napadeného rozhodnutí, nýbrž dovolatel by se musel domáhat vydání věci a to případně i proti třetím osobám, pokud by na ně bylo vlastnické právo dále převedeno. Odklad právní moci se přitom nedotkne jiných osob než účastníků řízení.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nabytí právní moci rozsudku krajského soudu může žalovaného závažně ohrozit na jeho právech, neboť v případě, že by dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil, avšak do právní moci takového rozhodnutí by došlo k zápisu vlastnického práva ve prospěch žalobkyně, nezbylo by žalovanému než vyvolat další soudní spor k ochraně svého práva. S tím by se však pojily další zbytečné náklady a zejména by se prodlužovalo období právní nejistoty všech dotčených osob. Protože se odklad právní moci napadeného rozhodnutí současně nedotkne jiných osob než účastníků řízení, odložil Nejvyšší soud (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání) právní moc rozhodnutí odvolacího soudu do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovaným [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu