Rozhodnutí NS

30 Cdo 4690/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:30 Cdo 4690/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4690.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4690/2018-75


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 100 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 3/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2018, č. j. 18 Co 111/2018-54, takto:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením ze dne 17. 4. 2018, č. j. 18 Co 111/2018-54, potvrdil výrok I usnesení soudu prvního stupně ze dne 21. 2. 2018, č. j. 29 C 3/2016-47, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 18. 12. 2015, neboť žalobce neodstranil vady uvedeného podání, které tak mělo nadále nedostatky, pro něž nešlo v řízení dále pokračovat, a výrok II, kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok I). Odvolací soud dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že nelze mít podání žalobce za srozumitelné. Za správný označil postup soudu prvního stupně, který vyzval žalobce podle § 43 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také „o. s. ř.“), k odstranění vad podání, jež nebylo způsobilé k věcnému projednání.

Odvolací soud také označil za bezvadné, v usnesení soudu prvního stupně ze dne 26. 1. 2016, č. j. 29 C 3/2016-2, uvedené podrobné poučení žalobce o tom, jak je třeba opravu a doplnění podání provést, se současným poučením o následcích nevyhovění výzvě v podobě odmítnutí podání.

Protože žalobce vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, odvolací soud uzavřel, že soud prvního stupně postupoval správně, když žalobu odmítl pro nedostatek vylíčení skutkových tvrzení. Vzhledem k tomu, že žalobce ani v průběhu odvolacího řízení ničeho nedoplnil tak, aby bylo možné dovodit alespoň základní skutková tvrzení nezbytná pro vymezení skutku, jež má být předmětem řízení, odvolací soud výrok I soudu prvního stupně potvrdil, včetně nákladového výroku II.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání, ve kterém současně požádal o ustanovení zástupce, osvobození od soudních poplatků a vznesl požadavek na odkladný účinek dle § 243 o. s. ř.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 11. 2018, č. j. 29 C 3/2016-73, doručeným žalobci dne 16. 11. 2018, které nabylo právní moci dnem 4. 12. 2018, bylo rozhodnuto o podané žádosti tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků z dovolání a neustanovuje se zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání.

Ačkoli žalobce nebyl vyzván, aby si pro podání dovolání proti napadenému usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván, a žalobce tudíž musí být obeznámen s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na www.nsoud.cz a rozhodnutí Ústavního soudu na nalus.usoud.cz). Nejvyšší soud tak má za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a že poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.

Nadto v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 11. 2018, č. j. 29 C 3/2016-73, bylo rozhodováno o žádosti dovolatele, mimo jiné, i o ustanovení zástupce pro předmětné dovolací řízení. Z toho je také zřejmé, že byl dovolatel obeznámen s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem.

Ze spisu však zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje) rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 3 poslední věty o. s. ř. zastavil.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy bylo dovolací řízení dovolacím soudem bez zbytečného odkladu po předložení věci zastaveno, nebylo již o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodováno.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 2. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu