Rozhodnutí NS

20 Cdo 4303/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/06/2019
Spisová značka:20 Cdo 4303/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4303.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4303/2018-304


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) F. H., narozeného XY, zemřel 16. 12. 2009, posledně bytem XY, b) V. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, c) A. K., narozené XY, bytem XY, d) J. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, e) J. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, f) V. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, g) B. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, h), ch) V. M., narozeného XY, bytem XY, i) R. E., narozeného XY, bytem XY, j) V. B., narozeného XY, bytem XY, k) J. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Vlastislavem Brngálem, bytem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 1915, proti povinné H. Š., narozené XY, bytem XY, adresa pro doručování XY, pro 43 559,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 E 86/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 20 Co 209/2015-123, t a k t o :

      I. Dovolání se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinné ze dne 11. 8. 2015 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 20 Co 209/2015-123, kterým odvolací soud změnil usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 26. 3. 2015, č. j. 2 E 86/2004-97 o vyrozumění nového plátce mzdy o srážkách ze mzdy ve výroku I. písm c) a d) tak, že u předchozích zaměstnavatelů bylo na vymáhanou pohledávku sraženo celkem 3 310 Kč, a srážky budou nadále prováděny k uspokojení zbytku vymáhané pohledávky ve výši 41 155 Kč s úrokem z prodlení: 16% z částky 6 313 Kč od 17. 6. 1997 do 31. 3. 2008, 16% z částky 5 510 Kč od 1. 4. 2008 do 31. 10. 2008, 16% z částky 4 908,40 Kč od 1. 11. 2008 do zaplacení, 16% z částky 7 971 Kč od 16. 2. 1998 do zaplacení, 16% z částky 6 000 Kč od 16. 8. 1998 do zaplacení, 12% z částky 10 426 Kč od 16. 4. 1999 do zaplacení, 10% z částky 12 849,60 Kč od 16. 1. 2000 do zaplacení, a pro náklady řízení ve výši 738,60 Kč (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.), není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (viz shora uvedená výše vymáhané částky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží - viz rovněž znění § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. a dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013).

Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í :Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 2. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu