Rozhodnutí NS

26 Cdo 2751/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/04/2018
Spisová značka:26 Cdo 2751/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2751.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2751/2018-72
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobkyně H. H., D., zastoupené Mgr. Tomášem Kudějem, advokátem se sídlem v Plzni, Habrmannovo náměstí 794/5, proti žalovanému J. S., Z.-S., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 11 C 234/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. dubna 2018, č. j. 18 Co 47/2018-51, t a k t o:


I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Žalobou podanou u Okresního soudu Plzeň-město dne 1. 12. 2017 se žalobkyně domáhala, aby soud žalovanému uložil povinnost „bez náhrady vyklidit a opustit“ v žalobě specifikovaný byt a vyklizený jej žalobkyni předat do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Poté, co žalovaný byt dne 22. 12. 2017 vyklidil a žalobkyně svým podáním ze dne 5. 1. 2018 vzala žalobu zpět, okresní soud Plzeň-město (soud prvního stupně) usnesením ze dne 16. 1. 2018, č. j. 11 C 234/2017-34, řízení zastavil (výrok I.), uložil žalovanému zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 8 200 Kč (výrok II.) a rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni (výrok III.).

Krajský soud v Plzni (odvolací soud) usnesením ze dne 27. 4. 2018, č. j. 18 Co 47/2018-51, usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 6 400 Kč (výrok I.), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Žalovaný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, o kterém Nejvyšší soud České republiky rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání žalovaného není přípustné, neboť napadá výroky, kterými bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 9. 2018

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu