Rozhodnutí NS

25 Nd 140/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/28/2020
Spisová značka:25 Nd 140/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:25.ND.140.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 85 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 140/2020-46


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobkyně: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem U Nemocnice 499/2, Praha 2, IČO 00064165, proti žalované: P. Š., narozená XY, bytem XY, zastoupená opatrovníkem pro řízení P. K., advokátem se sídlem XY, o 54.866 Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 378/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 378/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Nymburce je pod sp. zn. 7 C 378/2019 vedeno řízení, v němž se žalobkyně domáhá, aby bylo žalované uloženo zaplatit částku 54.866 Kč na náhradě nákladů za poskytnuté zdravotnické služby. Soud zjistil, že žalovaná, která je občankou Slovenské republiky, na žalobkyní uváděné adrese v XY nepřebírá poštu a v současné době není podle evidence cizineckého informačního systému hlášena k pobytu v České republice. Řízení o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU bylo dne 12. 1. 2016 zastaveno, přičemž poslední známou adresou byla XY. Soud dále prověřil, že se žalovaná nezdržuje na adrese v XY, sdělené Českou správou sociálního zabezpečení a Okresní správou sociálního zabezpečení Nymburk, ani na další žalobkyní sdělené adrese v XY. Neúspěšné bylo též doručování na možnou adresu žalované v XY. V XY má současně žalovaná podle Centrálního registru obyvatel Slovenské republiky od 7. 8. 2007 hlášen trvalý pobyt, avšak není známo, kde přesně.

S ohledem na neznámý pobyt žalované ustanovil jí Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 25. 2. 2020, č. j. 7 C 378/2019-39, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníka pro řízení a současně usnesením z téhož dne, č. j. 7 C 378/2019-40, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 25 Nd 202/2019).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Nymburce, u něhož byl podán návrh na zahájení řízení a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu