Rozhodnutí NS

30 Cdo 3355/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:30 Cdo 3355/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3355.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3355/2017-197


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. F., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Nad Královskou oborou 41, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradě nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 162/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2017, č. j. 30 Co 509/2016-155, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 8. 2016, č. j. 20 C 162/2014-113, ve výroku I o věci samé co do částky 19 219 Kč se zákonným úrokem z prodlení změnil tak, že se žaloba zamítá (výrok I), a co do částky 231 799 Kč se zákonným úrokem z prodlení jej potvrdil (výrok II). Dále rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 2 100 Kč (výrok III).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce v zamítavé části dovoláním, které následně vzal zcela zpět podáním ze dne 21. 12. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2019


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu