Rozhodnutí NS

8 Td 8/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:8 Td 8/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TD.8.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Mladistvý
Soud pro mládež
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
§ 37 odst. 1 z. s. m.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Td 8/2019-67


USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 2. 2019 v trestní věci obviněné mladistvé AAAAA (pseudonym), nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1, soudu pro mládež, pod sp. zn. 47 Tm 1/2019, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé AAAAA příslušný Okresní soud v Karviné, soud pro mládež.
Odůvodnění:

I. Z obsahu spisu

1. Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 byla u Obvodního soudu pro Prahu 1, soudu pro mládež (dále jen „Obvodní soud pro Prahu 1“) podána dne 25. 1. 2019 obžaloba na obviněnou mladistvou AAAAA (dále „mladistvá“) pro provinění (§ 6 z. s. m.) podněcování k trestnému činu podle § 364 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit dne 11. 8. 2018 v době od 13.30 hod. do 14.00 hod. na XY.

2. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 7. 2. 2019, sp. zn. 47 Tm 1/2019, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 62 odst. 2 z. s. m. vyslovil svou místní nepříslušnost a trestní věc mladistvé AAAAA předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“), aby určil, který soud je místně příslušný. Důvodem tohoto postupu byl názor, že jeho místní příslušnost nemůže založit místo spáchání činu, kterého se mladistvá dopustila v Praze 1, což je sice v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, ale tato skutečnost není v řízení ve věcech mladistvých pro založení místní příslušnosti podstatná, neboť bylo nutné postupovat podle § 37 odst. 1 z. s. m. Podle něho je základním a prvotním hlediskem místo trvalého bydliště, a pouze tehdy, když mladistvý takové trvalé bydliště nemá, přicházejí do úvahy další kritéria stanovená tímto ustanovením.

3. Poukázal na to, že i když je obsahem spisu sp. zn. 47 Tm 1/2019, sdělení matky mladistvé, že její dcera se údajně zdržuje v Praze, kde také pracuje v kavárně Na půl cesty na Pankráci, tato skutečnost nebyla prokázána, protože šetřením Policie České republiky bylo zjištěno, že mladistvá v uvedené kavárně nikdy nepracovala a nepracuje. Taktéž z výpisu evidence obyvatel, který si soud opatřil (viz č. l. 50 až 51) a ze sdělení samotné mladistvé na č. l. 48, bylo zjištěno, že má trvalý pobyt stále na adrese XY. Jiné místo pobytu mladistvá odmítla sdělit, takže není aktuálně možné zjistit, kde se fakticky zdržuje.

4. Obvodní soud pro Prahu 1 dospěl proto k závěru, že pro určení místní příslušnosti je stále rozhodující trvalé bydliště na výše uvedené adrese v XY, protože jde o místo, k němuž má mladistvá stále vztah, přebírá si zde poštu, a proto není důvod určovat místní příslušnost podle jiných ukazatelů vymezených v § 37 odst. 1, 2 z. s. m. Místní příslušnost je třeba určit podle stálého trvalého bydliště podle prvního zákonného hlediska uvedeného v § 37 odst. 1 z. s. m. Z tohoto důvodu dospěl k závěru, že k projednání a rozhodnutí předkládané věci je místně příslušným soudem Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, v jehož obvodu má mladistvá své trvalé bydliště.
  II. Zjištění Nejvyššího soudu

  5. Nejvyšší soud, jemuž byla tato věc na základě zmíněného rozhodnutí předložena, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhoduje o tom, který soud je místně příslušný k projednání věci, a vychází přitom ze zákonných hledisek rozhodných pro určení místní příslušnosti zakotvených v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m. V posuzované věci nejprve shledal, že se vede trestní řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, protože nebyly shledány podmínky vymezené v § 73 odst. 1 písm. a), b) z. s. m., jelikož mladistvá spáchala čin, pro nějž se řízení vede, ve věku 17 let a 11 měsíců, když věku osmnácti let dovršila až dne 10. 9. 2018.
   6. Místní příslušnost v řízení ve věcech mladistvých upravuje § 37 z. s. m. tak, že řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje (odst. 1). Nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo (odst. 2). Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m. Příslušnost určená podle prvního hlediska má před ostatními dalšími způsoby jejího určení přednost proto, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější.
    7. Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 z. s. m. rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého, což jsou okolnosti důležité nejenom pro řádné zjištění a ověření poměrů mladistvého, ale též pro možnost co nejlepšího zajištění koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, eventuálně s jeho rodinou či blízkými osobami, a lze tak zajistit možnost účinného působení na takovou osobu i po skončení řízení. Jenom propojením těchto, ale i dalších způsobů, jimiž lze na mladistvého působit, lze docílit naplnění účelu a smyslu výkonu soudnictví nad mládeží (§ 1 z. s. m.). Další hlediska vymezená v § 37 odst. 2 z. s. m. přicházejí do úvahy, pokud nelze některé místo, které je uvedeno v § 37 odst. 1 z. s. m. zjistit, nebo je-li mimo území České republiky. Výhodou takto stanovené místní příslušnosti je to, že v tomto místě lze zpravidla nejlépe a nejrychleji objasnit spáchané provinění.

    8. Nejvyšší soud pro své závěry v přezkoumávané věci vycházel z podkladů založených ve spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 47 Tm 1/2019, z nichž vyplynulo, že v trvalém bydlišti mladistvé v XY, na ulici XY, stále žije matka mladistvé (č. l. 14, 20, 23), a i když se mladistvá od ní údajně odstěhovala na jaře 2018 do Prahy, kde zřejmě i přebývá, matka neví kde, je s ní stále v telefonickém kontaktu a rovněž se setkávají. Mladistvá matku navštěvuje. Tato setkání probíhají buď v místě jejich trvalého bydliště v XY anebo v XY na místě, na němž se předem telefonicky dohodnou. Adresu mladistvé matka nezná, nikdy v jejím tamním bydlišti nebyla. Matka poskytla orgánům činným v trestním řízení telefonní číslo a e-mailovou adresu mladistvé (č. l. 24). S otcem ani jeho dalšími dětmi mladistvá kontakt neudržuje. Šetřením policejních orgánů na místě údajného zaměstnání mladistvé v XY bylo zjištěno, že ji zde nikdo nezná, nepracovala zde ani v minulosti ani nyní. Nepodařilo se ji úspěšně kontaktovat na matkou udaném telefonním čísle ani na e-mailové adrese. Stejně neúspěšné bylo zjištění další adresy mladistvé, na níž se fakticky zdržuje či pracuje, a tyto informace nebyly zjištěny ani skrze evidence Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení, Městského úřadu Orlová, aj. (č. l. 21 až 22, 36, 38, 39).
     9. Zjištěné okolnosti Nejvyšší soud v této věci zkoumal se zřetelem na zásadu, že za místo, v jehož obvodu mladistvý bydlí, podle kterého se ve smyslu § 37 odst. 1 z. s. m. určuje místní příslušnost soudu pro mládež, nelze mechanicky přejímat místo jeho trvalého pobytu, ale je potřeba pro jeho určení vždy ověřit, kde mladistvý skutečně bydlí [přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 8 Td 11/2007 (uveřejněné pod č. 15/2008 Sb. rozh. tr.)]. Proto i v této věci rozhodné zvažoval, zda má mladistvá stále rodinné vazby k uvedenému místu svého trvalého bydliště, a to i s ohledem na to, že v místě bydliště rodiny mladistvé, kde stále žije její matka, jsou i orgány pověřené péčí o dítě, které mladistvou i její rodinné poměry, z nichž pochází, znají (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 8 Td 46/2011). Pro závěr, že je v této věci hledisko uvedené jako první v § 37 odst. 1 z. s. m., bylo zjištění, že mladistvá udržuje v místě trvalého bydliště kontakt s matkou, která stále působí v místě společného trvalého bydliště. Je proto nepochybné, že místo jejího trvalého bydliště má stále charakter místa, kde bydlí, přičemž pro účely citovaného ustanovení se nevyžaduje, aby se zde momentálně skutečně zdržovala, pokud z nějakého důvodu (např. kvůli výkonu ústavní výchovy apod.) pobývá v jiných místech (viz přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Td 21/2012, též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 8 Td 66/2016).
      10. Vzhledem k tomu, že žádné další poznatky k osobě mladistvé nebyly v průběhu dosavadního řízení ani přes veškerou snahu vynaloženou orgány činnými v trestním řízení učiněny, ze všech dosud zjištěných okolností Nejvyšší soud shledal, že jsou dány podmínky pro použití § 37 odst. 1 z. s. m. Za místo trvalého bydliště, tj. stálého pobytu mladistvé AAAAA, v němž se mladistvá skutečně prokazatelně zdržuje, je třeba považovat bydliště její matky na adrese XY, které i sama mladistvá opakovaně uvedla jako adresu svého trvalého pobytu a současně jako adresu pro doručování, kam dojíždí za svou matkou na návštěvy a kde před svým odchodem do Prahy delší dobu žila, a tudíž zde měla vytvořeny relativně pevné vazby. Ze všech těchto získaných informací je patrné, že podmínky vymezené v prvním hledisku ustanovení § 37 odst. 1 z. s. m. jsou naplněny.
       11. Nejvyšší soud s ohledem na shora rozvedené poznatky dospěl k závěru, že místní příslušnost soudu pro mládež pro projednání nyní předložené trestní věci mladistvé je třeba stanovit na základě hlediska § 37 odst. 1 z. s. m. podle místa, v jehož obvodu má mladistvá své stálé bydliště.

       12. Na základě všech učiněných zjištění Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že soudem místně příslušným k projednání věci mladistvé AAAAA je Okresní soud v Karviné, soud pro mládež.

       Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
       V Brně dne 26. 2. 2019
                        JUDr. Milada Šámalová
        předsedkyně senátu