Rozhodnutí NS

27 Cdo 4620/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/27/2019
Spisová značka:27 Cdo 4620/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.4620.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zneužívání výkonu práv a povinností
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/29/2019
III.ÚS 1081/19
JUDr. Radovan Suchánek
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4620/2018-378


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nejasné podání žalobce, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. 6. 2010, č. j. 69 Co 217/2010-125, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 Nc 116/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 19. 4. 2018, č. j. 69 Co 3/2018-351, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 24. 10. 2017, č. j. 19 Nc 116/2008-336, zastavil dovolací řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání žalobcem ve stanovené lhůtě (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení (výrok II.).

[2] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Na usnesení soudu prvního stupně ze dne 1. 10. 2018, č. j. 19 Nc 116/2008-365, které mu bylo doručeno dne 4. 10. 2018 a kterým byl vyzván k ustanovení advokáta pro dovolací řízení, reagoval dovolatel podáním ze dne 12. 10. 2018, ve kterém opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[5] Nejvyšší soud usnesením ze dne 9. 1. 2019, č. j. 27 Cdo 4620/2018-370, zamítl žádost dovolatele o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a v souladu s § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích ho vyzval, aby do 15 dnů ode dne doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4.000 Kč, a to v kolcích nebo na účet Nejvyššího soudu. Současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li uvedený soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 14. 1. 2019.

[6] Na výzvu Nejvyššího soudu dovolatel reagoval podáním ze dne 23. 1. 2019 došlým Nejvyššímu soudu dne 25. 1. 2019, ve kterém znovu požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[7] V usnesení ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněném pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého usnesením, jímž zamítne žádost účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále též jen „o. s. ř.“). Později podané (nové) žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změní-li se u účastníka (žadatele) poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí pro účely právního posouzení původní žádosti. To, že samo právní posouzení předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků v prvním (zamítavém) rozhodnutí nebylo správné, důvodem pro to, aby soud vyhověl nové žádosti, být nemůže.

[8] Dovolatel v nové žádosti změnu poměrů netvrdil, Nejvyšší soud je proto pravomocným usnesením soudu o nepřiznání osvobození od soudních poplatků vázán a nové žádosti vyhovět nemůže.

[9] Jelikož lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolací řízení určená dovolateli Nejvyšším soudem marně uplynula, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

[10] Dovolatel v podání ze dne 23. 1. 2019 rovněž žádá „vyloučit soudce Marek Doležal a celý senát 27 Cdo 4620/2018-370“. S ohledem na způsob, jakým je tato „výhrada“ formulována, jakož i s ohledem na to, že jediným (byť obtížně) srozumitelným důvodem, pro který dovolatel namítá podjatost soudců uvedeného senátu Nejvyššího soudu, je jejich postup v tomto i v jiných řízeních (srov. § 14 odst. 4 o. s. ř.), Nejvyšší soud považuje vznesenou námitku podjatosti za zjevné zneužití tohoto procesního institutu; proto k této námitce nepřihlížel (§ 2 o. s. ř.).

[11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2019JUDr. Marek Doležal
předseda senátu